Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona

II Seguiment i revisió del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona

Aquest Protocol neix com una eina d’utilitat en l’ordenament de les formes i de les funcions de la realitat festiva de Barcelona. Un ordenament respectuós amb la tradició i la singularitat de la ciutat, reconegudes com a pròpies per la ciutadania i consensuades pels diferents agents de la festa. Un Protocol obert a les noves propostes d’arrel tradicional representatives de la realitat ciutadana. Aquest Protocol és la guia d’ús dels actes festius de tradició i de singularitat de la ciutat que permet la reiteració i l’evolució de la festa amb fixació al calendari i l’espai urbà. És per això que, com es diu en el seu preàmbul: “s’encarrega el seguiment del Protocol com a testimoni del seu compliment i per a constatar-ne l’evolució i l’actualització dels actes.

També s’encarrega el seguiment de noves propostes per a la seva inclusió al Protocol. I es contempla la possibilitat de modificacions, correccions i noves inclusions com a fruit del seguiment i del consens en funció de les necessitats dels col·lectius actuants, dels usuaris i de la pròpia celebració”. Amb aquest objectiu es nomena laComissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona.

La Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona

1. Definició

La Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona és l’òrgan col·legiat encarregat de vetllar pel compliment i pel desenvolupament del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona, així com d’analitzar les possibles millores i modificacions.

2. Composició

La Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona serà integrada per set membres a proposta del Comitè Executiu del Consell de Cultura.

3. Procés d’elecció

La Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de la Cultura de Barcelona elaborarà un llistat de possibles candidats per a integrar la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona on serà considerat el major equilibri dels diversos sectors i agents dels actes compresos en el Protocol Aquest llistat serà presentat com a document consultiu i per a la seva consideració al Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona. Aquest podrà convocar a consulta la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de la Cultura de Barcelona quan ho cregui convenient per a la seva valoració, i emetrà una proposta col·legiada i independent de la composició de la Comissió del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona.

4. Nomenament

Els components de la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona seran nomenats per l’Alcalde de Barcelona, a proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona,

5. Funcions

Correspon a la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona:

 1. Fer el seguiment del compliment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona.
 2. Fer el seguiment de la realització dels actes festius compresos en el Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona.
 3. Posar de manifest, quan s’escaigui, els casos en que es produeixi un incompliment del Protocol i/o en la realització dels actes festius compresos en el Protocol i requerir el seu compliment.
 4. Elaborar, per iniciativa pròpia o a demanda de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de Cultura de Barcelona, els informes que estimi oportuns sobre el compliment del Protocol i sobre la realització dels actes festius compresos en el Protocol.
 5. Fer les crides oportunes a la celebració de les festes compreses en el Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona, si és el cas que s’estableix aquesta fórmula.
 6. Proposar, mitjançant el procediment previst al Reglament del Consell de la Cultura de Barcelona, la convocatòria de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de Cultura de Barcelona
 7. Convocar les reunions de treball i/o informatives que estimi oportunes amb els diferents agents, col·lectius i entitats relacionades amb les activitats i els sectors festius de la ciutat.
 8. Elaborar informes per a la renovació, la millora i les modificacions del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona.
 9. Recollir propostes per a la renovació, millora i modificacions del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona i de noves inclusions d’actes festius al Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona. Fer-ne la valoració, prendre l’acord, emetre’n informe i comunicar-ho als diferents agents i sectors de la festa afectats i a la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de Cultura de Barcelona.
 10. Elaborar propostes de noves inclusions d’actes festius al Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona. Fer-ne la valoració, prendre l’acord, emetre’n informe i comunicar-ho als diferents agents i sectors de la festa afectats i a la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de Cultura de Barcelona.
 11. Si s’escau, proposar al Ple del Consell de la Cultura de Barcelona, al final del mandat de la Comissió de Seguiment, la modificació del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona amb la inclusió de les millores, les modificacions i les noves incorporacions aprovades durant el seu mandat.

6. Mandat i renovació

El mandat dels membres de la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona és de quatre anys, podent ser reelegits per un nou mandat de quatre anys,

7. Cessament

 1. 1. Els membres de la Comissió cessen:
  a) Per expiració del seu mandat, sens perjudici de la seva possible reelecció.
  b) Per renúncia o defunció.
  c) Per incapacitació civil judicialment declarada.
  d) Per incompatibilitat sobrevinguda o inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.
  e) Per condemna per delicte dolós mitjançant sentència ferma.
  f) Per absències injustificades a les reunions de la Comissió durant dues sessions seguides.
 2. 2. L’acord de cessament d’un membre i de nomenament de la persona que el substitueix per la resta del mandat es fa d’acord amb el procediment de nomenament dels membres previst als apartats 3 i 4 d’aquest document.

8. Constitució

La Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona es constituirà solemnement i en primera reunió de treball el dia del seu nomenament per l’Alcalde de Barcelona. En l’acte de constitució la Comissió de Seguiment del Protocol Festiude la Ciutat de Barcelona escollirà entre els seus membres una presidència i una vicepresidència.

9. Reunions de treball i acords

La Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona és reunirà tantes vegades com sigui necessari, almenys però, quatre vegades a l’any: abans i després de Santa Eulàlia i abans i després de La Mercè. Les reunions de treball de la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona seran convocades i presidides per la seva presidència, qui farà la proposta de l’ordre del dia. En absència de la presidència, farà aquesta funció la vicepresidència.

Els acords de la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona seran col·legiats i per majoria dels seus membres. Els acords de la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona seran públics i es donaran a conèixer a les administracions i a les entitats afectades, al Comitè Executiu del Consell de Cultura de Barcelona i a la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de Cultura de Barcelona.

La secretaria del Consell de Cultura de Barcelona en la seva funció de secretariat de la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona trametrà les convocatòries de reunions de treball i ordre del dia, redactarà els acords i els informes de la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona i els comunicarà als organismes i entitats que correspongui.

Modificació del text del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona.

La revisió del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona amb la modificació del seu text s’aplicarà al final del mandat de la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona, cada quatre anys, i haurà de ser aprovat pel Ple del Consell de la Cultura de Barcelona, així com pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

 
 • Amb el Suport de
 • Departament de Cultura.Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona.

llicència Creative Commons
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència Creative Commons si no s'hi indica el contrari

PageRank